VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

18/NQ-HĐNDTải file đính kèm