VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ( Nguyễn Hùng Vũ)

Tài liệu đính kèm:

17/NQ-HĐNDTải file đính kèm