VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc bãi bỏ cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện để thực hiện Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

16/NQ-HĐNDTải file đính kèm