VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp giải trình, công khai tại Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện ( báo cáo theo ND CV 48-CV-HĐND)

Tài liệu đính kèm:

202/BC-UBND Tải file đính kèm