VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 ( Tài liệu TXCT)