VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc đính chính lại cơ quan chịu sự giám sát trong Kế hoạch 01/KH-BPC ngày 22/4/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

Tài liệu đính kèm:

04/CV-BPCTải file đính kèm