VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018

Tài liệu đính kèm:

16/NQ-HĐNDTải file đính kèm