VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh BRVT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tài liệu đính kèm:

13/NQ-HĐNDTải file đính kèm