VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm