VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019

Tài liệu đính kèm:

09/NQ-HĐNDTải file đính kèm