VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc sửa đổi một phần nội dung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

07/NQ-HĐNDTải file đính kèm