VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

06/NQ-HĐNDTải file đính kèm