VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc tán thành Đề án sắp xếp, sáp nhập các Khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

05/NQ-HĐNDTải file đính kèm