VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về đánh giá kết quả sau một năm thực hiện thí điểm chủ trương theo Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

04/NQ-HĐNDTải file đính kèm