VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND và UBND và Phòng Tư pháp

Tài liệu đính kèm:

01/NQ-HĐNDTải file đính kèm