VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản họp tập thể Thường trực HĐND kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018

Tài liệu đính kèm:

26/BB-HĐNDTải file đính kèm