VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

Tài liệu đính kèm:

22/NQ-HĐNDTải file đính kèm