VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm