VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách cấp huyện, dự kiến khởi công mới trong hai năm 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm:

18/NQ-HĐNDTải file đính kèm