VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết điều chỉnh một số số liệu Quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Tài liệu đính kèm:

17/NQ-HĐNDTải file đính kèm