VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XI bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

13/NQ-HĐNDTải file đính kèm