VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thông qua danh mục nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo trình tại Kỳ họp thứ Chín – Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Tài liệu đính kèm:

12/NQ-HĐNDTải file đính kèm