VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Côn Đảo khóa XI bầu ( Báo cáo theo công văn số 412-HĐND-VP của HĐND tỉnh BR-VT)

Tài liệu đính kèm:

35/BC-HĐNDTải file đính kèm