VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch mua sắm - sửa chữa tài sản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2019

Tài liệu đính kèm:

21/BC-KTXHTải file đính kèm