VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019

Tài liệu đính kèm:

20/BC-KTXHTải file đính kèm