VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018 và dự kiến 2 năm 2019, 2020

Tài liệu đính kèm:

08/NQ-HĐNDTải file đính kèm