VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của ban pháp chế HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

10/BC-BPCTải file đính kèm