VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kết quả hoạt động năm 2018, chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

18/BC-KTXHTải file đính kèm