VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017

Tài liệu đính kèm:

06/NQ-HĐNDTải file đính kèm