VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua Đề án tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

05/NQ-HĐNDTải file đính kèm