VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

04/NQ-HĐNDTải file đính kèm