VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

04/BC-BPCTải file đính kèm