VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua săm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2018

Tài liệu đính kèm:

15/NQ-HĐNDTải file đính kèm