VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm