VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐNDTải file đính kèm