VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm