VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tại các tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

57/BC-BTKTải file đính kèm