VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhiệm vụ - Quyền hạn của HĐND cấp Huyện, Thành phố