VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc sáp nhập hai Tổ đại biểu số 5 và 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

09/NQ-HĐNDTải file đính kèm