VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tài liệu đính kèm:

08/NQ-HĐNDTải file đính kèm