VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

07/NQ-HĐNDTải file đính kèm