VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017

Tài liệu đính kèm:

04/NQ-HĐNDTải file đính kèm