VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016

Tài liệu đính kèm:

03/NQ-HĐNDTải file đính kèm