VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v xin ý kiến về nội dung giám sát năm 2017

Tài liệu đính kèm:

58/HĐND-KT-XHTải file đính kèm