VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017

Tài liệu đính kèm:

24/HĐND-KTXHTải file đính kèm