VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v sử dụng nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2016 để cấp bỏ sung kinh phí cho Hội liên hiệp phụ nữ huyện

Tài liệu đính kèm:

81/HĐND-VPTải file đính kèm