VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần của 2 Ban HĐND huyện khóa XI

Tài liệu đính kèm:

03/NQ-HĐNDTải file đính kèm