VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017

Tài liệu đính kèm:

26/NQ-HĐNDTải file đính kèm