VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017

Tài liệu đính kèm:

25/NQ-HĐNDTải file đính kèm