VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua săm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tài liệu đính kèm:

24/NQ-HĐNDTải file đính kèm